Dokumenty

Výchovné poradenstvo

PaedDr. Slávka Mihoková - výchovná poradkyňa školy
Kontakt: 055/633 18 03
Email: zstommihokova@gmail.com
Adresa: ZŠ, Tomášikova 31, Košice
Konzultácie: Pondelok 13.30 - 14.30 a po osobnom dohovore prostredníctvom žiaka alebo telefonicky
          

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Kontakt: 055/622 66 15, 055 625 29 81
Kontaktný psychológ: Mgr. Ivana Kulková
Adresa: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
E-mail: skola@pppke.cvcmi.sk
Web: www.kpppke.eu

Aktivity, ktoré budú v spolupráci s CPPP a P Karpatská 8 realizované:

  1. Psychologické poradenstvo a diagnostika pre rodičov a žiakov pri vzdelávacích problémoch spojených s učením žiakov na 1. a 2. stupni.
  2. Individuálna psychologická starostlivosť pre žiakov so ŠVVP - diagnostika, rediagnostika, poradenstvo
  3. Individuálne a skupinové poradenstvo pre žiakov 8. ročníka so zameraním na výber vhodného povolania a vhodnej strednej školy.
  4. Teambilding - vo vybraných triedach s cieľom stmeliť kolektív a zlepšiť vzťahy v žiackych kolektívoch.
  5. Skupinová práca s vybranými triedami zameraná na osobnostné a komunikačné problémy.
     

Centrá špeciálno - pedagogického poradenstva:
1. CŠPP, Bocatiova 1, kontakt: 055/787 16 11
2. Súkromné CŠPP, Letná 45 - PaedDr. Nováková M., kontakt: 055/623 02 24
3. Súkromné CŠPP, Starozagorská 8 - Mgr. Šimková S.