Verejné obstarávanie

Základná škola Tomášikova 31, Košice je podľa § 6 ods. 1 písm. d), zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o VO) verejným obstarávateľom.

Profil verejného obstarávateľa
Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom/obstarávateľom (ďalej len „profil VO/O").
Z tohto dôvodu profil verejného obstarávateľa, t.j. Základnej školy Tomášikova 31, Košice nájdete na:
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/12594
 

Verejné obstarávanie v roku 2019

Predmet zákazky
 
Číslo zákazky
 
Hodnota zákazky
 
Termín zadávania zákazky
 
Lehota na podávanie ponúk
 
Lehota dodania
 
Objednávateľ
 
Dátum zverejnenia
 
Súbor
 


Verejné obstarávanie v roku 2013
Výzvy realizované v roku 2013 
Zverejňovanie zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní od 01.07.2013 
Súhrnné správy o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € 
za obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

Verejné obstarávanie v roku 2012
Výzvy realizované v roku 2012
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v roku 2012 

Verejné obstarávanie v roku 2011
Výzvy realizované v roku 2011
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v roku 2011