Aktivity školy

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  13. novembra 2019 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili už druhej tohtoročnej besedy v knižnici. Témou boli bájky a ich najznámejší tvorca Ezop. Žiaci sa aktívne zapájali do činností, ktoré im pripravila pani knihovníčka Renátka Hlivková. Počas podujatia pozorne počúvali, aby vedeli odpovedať na pripravené otázky, čítali bájku, rozmýšľali nad skrytými poučeniami  v bájkach. Podľa opisu sa pokúsili nakresliť Ezopa a s nadšením si požičali  knihy, ktoré budú čítať.  

 • JESENNÉ ARANŽOVANIE - krajské kolo

  Na krajskom kole súťaže v jesennom aranžovaní pod názvom Veniec na dvere nás úspešne reprezentovali naše šikovné žiačky Lea Dučaiová z IX.A, Karolína Laginová zo VII.C a Berenika Hajdu z V.B. Lea Dučaiová a Berenika Hajdu získali 3.miesto a Karolína Laginová získala ocenenie za tvorivosť. Blahoželáme! 

 • BESEDA V MESTSKEJ KNIŽNICI

  Dňa 6.11.2019 sa trieda 8.A v rámci ruského jazyka zúčastnila besedy v mestskej knižnici pre mládež. Témou bol „Život a dielo Alexandra Sergejeviča Puškina. Pani knihovníčka pripravila veľmi pútavu besedu, kde podrobne rozobrala život a dielo A. S. Puškina. Prečítala v spolupráci so žiakmi úryvky z diel. Ako poďakovanie p. knihovníčke, žiaci B. Drotárová a O. Lopatník zarecitovali v ruštine básne. Žiaci odchádzali spokojní a obohatení o nové poznatky.

 • VESMÍR

  Vesmír je obrovský a nádherný, fascinuje ľudí už celé tisícročia. Aj naši štvrtáci upriamili pozornosť na túto prírodovednú tému a vytvorili trojrozmerné modely Slnečnej sústavy a vesmírnych telies. O tom, že ich táto téma naozaj uchvátila, svedčia nádherné projekty, ktoré si môžete prezrieť na chodbe na druhom poschodí alebo vo fotoalbume školy.

 • DETSKÁ ATLETIKA

  V sobotu 9. novembra sa žiaci prvého stupňa zúčastnili po prvýkrát športovej súťaže Detská atletika v rámci Školskej športovej ligy. V CVČ na Juhoslovanskej ul. súťažili v piatich disciplínach: skok z miesta, hod plnou loptou, preskoky cez švihadlo, prekážková dráha a trojminútový beh. Spomedzi deviatich škôl sa nášmu družstvu podarilo vybojovať krásne 2. miesto.  Školu reprezentovali: Tamarka Bretzová 3.A., Kristínka Semanová 3.A, Barborka Tokárová 2.A, Selinka Pelleriti 2.C,  Michal Šterbák 4.B, Majej Zdeněk Marhefka 4.A, Branko Zachar 2.B, Martinko Vojčík 2.A.
  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • OLIHO PRÍBEH - preventívny projekt

  Dňa 7.11.2019 sa v ŠKD uskutočnila beseda na tému "Bezpečne na železnici" s pani policajtkou Ing. Emíliou Glovčíkovou z OR PZ v Košiciach, ktorá deťom druhého ročníka odprezentovala celoslovenský projekt s názvom "Oliho príbeh". Cieľom projektu je oboznámenie detí s rizikami v železničnej doprave a predchádzanie a znižovanie nehodových udalostí v obvode železničných dráh. Na konci besedy deti dostali omaľovánky s vláčikom a osvedčenie o účasti na preventívnom projekte. Ďakujeme pani policajtke a tešíme sa na ďalšiu besedu s tretiakmi.

 • JESENNÝ BEH

  V 5. oddelení si deti spríjemnili popoludnie tradičným jesenným behom na školskom dvore. Táto športová akcia sa deťom veľmi páčila. 

 • ŠTVRTÁCI V PLANETÁRIU

  Koncom októbra sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie v planetáriu v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici. Dozvedeli sa, že toto planetárium je najstaršie na Slovensku. Videli Planetárium - optický prístroj umiestnený uprostred kruhovej miestnosti o priemere 8 m, kde sa nad hlavami návštevníkov klenie biela pologuľová plocha, predstavujúca umelú oblohu. Astroprogram zameraný na rozšírenie učiva prírodovedy bol zameraný na Slnečnú sústavu a orientáciu na nočnej oblohe.

 • ÚCTA K STARŠÍM

  V ŠKD sme si pripomenuli mesiac úctyk starším, a to besedami, riadenými rozhovormi. Deťom sme vysvetlili základnú myšlienku ako pomáhať a uctiť si starších. Na záver deti zo všetkých oddelení ŠKD výtvarne stvárnili, ako si oni predstavujú pomoc starším. Z najlepších prác sme vyhotovili nástenku na chodbe školy.

 • ZDRAVÁ VÝŽIVA V ŠKD

  V rámci dňa zdravej výživy sme v ŠKD zorganizovali suťažný kvíz o zdravej výžive. Z každého oddelenia sa vybrali po  dve deti, ktoré následne odpovedali na rôzné otázky. Za odmenu dostali červené jablčko a zároveň pochvalu za rýchle a správne zodpovedanie na kvízové otázky.   

 • BESEDA SO SPISOVATEĽKOU G. FUTOVOU

  Tohtoročný 29. október  - posledný deň pred jesennými prázdninami  -  nestrávili naši ôsmaci v školských laviciach, ale na akcii, ktorú mali sľubovanú už dlhý čas. Pod vedením pani učiteliek Špirkovej a Fonferkovej ráno nastúpili pred školou na pripravený autobus, ktorý ich odviezol do Prešova pred Knižnicu  P. O. Hviezdoslava. Dôvodom návštevy bola beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou – jednou z najobľúbenejších autoriek  súčasnej literatúry pre deti a mládež.
  Pani Futová si svojou bezprostrednosťou  a humorom okamžite získala sympatie všetkých prítomných.  Nielen svojimi odpoveďami na ich zvedavé otázky, ale aj komentovaním vlastných zážitkov z dávnej či nedávnej minulosti a zapojením sa do pripravených  kvízových otázok  určených jej i našim ôsmakom.  Bola to úžasne strávená hodina.  
  Po besede sa ôsmaci presunuli   do historického jadra mesta Prešov, kde nasledovalo  malé spoznávanie tretieho najväčšieho slovenského mesta. A potom čakal všetkých znovu pripravený autobus a návrat do školy. Akcia sa – zdá sa – vydarila a všetci zúčastnení sa tešia na ďalšie podobné.

 • DOD PRE MATERSKÉ ŠKOLY

  V dňoch 22., 24. a 29. októbra 2019  sa v priestoroch našej školy organizoval Deň otvorených dverí pre predškolákov pozvaných materských škôl. Takmer   sto detí z materských škôlok spolu s pani učiteľkami navštívili prvácke triedy, kde absolvovali výchovnovzdelávací proces a hlavne si vyskúšali náš výukový plavecký bazén. Všetci boli veľmi spokojní a my sa už tešíme na nich ako na budúcich prváčikov. Ďakujeme a prajeme príjemný školský rok 2019/2020.

 • VÝCVIK ROVESNÍKOV

  Naši šiestaci sa v dňoch od 23.10 do 25.10. 2019 zúčastnili intenzívnej časti výcviku Rovesníckeho programu primárnej prevencie v hoteli Plejsy v Krompachoch. Žiaci sa spolu so žiakmi ďalších troch základných škôl učili rozvíjať vlastné životné spôsobilosti, pracovali na procese sebapoznania a sebakontroly. Všetky nadobudnuté vedomosti budú následne odovzdávať mladším žiakom našej školy, s ktorými budú počas školského roka pracovať na procese rozvoja prosociálnosti rovesníckych vzťahov.

 • REVOLUTION TRAIN

  Stredu, 23.októbra 2019, naši žiaci navštívili mimoriadny protidrogový vlak - Revolution train, ktorý bol pristavený na železničnej stanici v Košiciach. Tvorí ho 6 obrnených vagónov, v ktorých sa nachádzajú 4 kinosály, 8 interaktívnych miestností a 1 príbeh o tom, aké ľahké je podľahnúť drogám a aké ťažké je zbaviť sa závislosti. Vlak žiakov zaujal, vďaka interaktívnemu prístupu boli vtiahnutí do deja a zamysleli sa nad nebezpečenstvom užívania legálnych a nelegálnych drog.

 • DOD V BOTANICKEJ ZÁHRADE

  V októbri 2019 sa v Botanickej záhrade v Košiciach  uskutočnil  Deň otvorených dverí – jesenná časť. Bol  to deň, počas  ktorého  si žiaci V.A a V.C prešli celý areál botanickej záhrady. Mohli obdivovať mnoho druhov rastlín rastúcich v skleníkoch aj vo vonkajších priestoroch BZ. Žiakov zaujal skleník s kaktusmi aj s citrusovými plodmi. Náučným chodníkom sa presunuli do priestorov minizoa, kde sa im páčili najmä rôzne sfarbené králiky.

 • DOD na SPŠ Strojníckej, Komenského 2, Košice

  Žiaci 9. ročníka sa o krátky čas budú musieť rozhodnúť, na ktorej strednej škole budú rozširovať svoje vedomosti a pripravovať sa na  svoje budúce povolanie.  Aby sme im toto nie ľahké rozhodovanie uľahčili, deviataci  našej školy sa v októbri 2019  zúčastnili Dňa otvorených dverí na SPŠ Strojníckej, Komenského 2, v Košiciach v doprovode pani učiteliek Székelyovej a Suškovej. Po úvodnej prezentácii o škole a o všetkých študijných odboroch sme mali možnosť pozrieť si aj priestory školy. Žiakov zaujali najmä odbory pilot, letuška-steward a odbory duálneho vzdelávania. Pozreli si aj zámočnícku dielňu, CNC stroje, diskutovali s nimi aj pracovníci troch firiem, ktoré so strojníckou priemyslovkou spolupracujú a potešili ich aj malé upomienkové predmety. Veríme, že výber strednej školy bude o čosi jednoduchší.

 • JABĺČKOVÝ DEŇ 2019

  Každý deň jablko, od lekára ďaleko....Aj tento rok sme si v našej škole pripomenuli Deň jablka. Žiaci z jednotlivých tried si pripravili chutné a zdravé jablkové dobroty. Na ich príprave sa podieľali spolu s rodičmi. Pripravili najrozmanitejšie jablkové variácie od muffinov, kysnutých jablkových koláčikov aj v kombinácii s orechmi. V priebehu prestávok si na nich pochutnávali spoločne s učiteľmi. Chutné boli aj jablkovo-zeleninové a ovocné šaláty, po konzumácii ktorých si žiaci vymieňali recepty.

 • JESENNÉ ARANŽOVANIE

  Naše šikovné žiačky sa dňa 21.10.2019 zúčastnili súťaže v aranžovaní rastlín na tému Veniec na dvere. Ich tvorivé práce boli ocenené aj porotou. Lea Dučaiová získala 2. miesto, Karolína Lagínová a Berenika Hajdu získali čestné uznanie a zároveň postup na krajské kolo. Blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola. 

 • PEČENIE JABLKOVÝCH KOLÁČOV

  V predvečer jabĺčkového dňa (21.10.2019) sme sa my, žiaci 8.B, stretli na pečení jablkových koláčov u našej triednej učiteľky. Pečenie nám trvalo 3 hodiny, ale stálo to zato. Napracovali sme sa, ale aj perfektne zabavili. Upiekli sme 3 druhy koláčov: hnietený jablkový koláč, sypaný a perníkový jablkový koláč. Všetky 3 boli fantastické. Čo sme nezjedli, doniesli sme si do školy a mali sme jablkové hody na desiatovej prestávke. Tri hodiny sme ich piekli a zjedli sme ich za 20 minút. Ale tak to má byť. Asi si to zopakujeme aj na Vianoce.

 • VETERINÁRNY DEŇ na SOŠ Veterinárnej

  Naši šiestaci sa 14.10.2019 zúčastnili Veterinárneho dňa na Strednej odbornej škole Veterinárnej. Žiaci si pozreli kynologickú výstavu psov, ukážky výcviku psov  a súťaž psov. Žiakov však najviac oslovila výstavu drobnochovu, kde si mohli plazy, obojživelníky aj cicavce chytiť a zároveň získať zaujímavé informácie o špecifikách ich chovu a starostlivosti. Veterinárny deň bol pre žiakov našej školy prínosom aj v rámci ich budúcej profesijnej orientácie, nakoľko absolvovali prehliadku odborných učební – chemického laboratória, teráriovej učebne aj učebne mikrobiológie a bližšie sa oboznámili s možnosťami štúdia na veterinárnej škole.
  Veterinárny deň bol spojený s Dňom zdravej výživy, kde  naši žiaci ochutnali zeleninové, rybacie, strukovinové nátierky rôzneho druhu, ovocné aj zeleninové šaláty a koláčiky pripravené z výživných surovín.