Školský poriadok

ZŠ Tomášikova 31, Košice vydáva tento školský poriadok platný od 01.09.2019.

Školský poriadok je v súlade s platnou legislatívou:
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch,
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve,
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ,
Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.


Obsah

I. Organizácia činnosti a zásady správania sa žiakov
II. Práva žiaka
III. Povinnosti žiaka na vyučovacej hodine
IV. Povinnosti žiakov v oblasti zdravia a bezpečnosti na vyučovaní a školských akciách
V. Osobitné pokyny na ochranu zdravia a majetku a na zamedzenie vymeškávania vyučovania
Metodické usmernenia 1/2013

                                                     PaedDr. Renáta Obšatníková
                                                                 riaditeľka školy