Dokumenty

Školský klub detí

Režim dňa

Čas Činnosť
6.00 – 7.40   príchod do rannej ŠKD /1.A a 1.B trieda/
7.40 – 7.50   odprevádzanie žiakov do šatní a tried
11.40 – 13.30   obed podľa rozpisu, odpočinková činnosť, hry na oddelení
13.00  – 14.00   pobyt vonku, vychádzky, rekreačná činnosť, 1. odchod domov 14.00 –14.10
14.00 – 14.45   záujmová činnosť podľa plánu jednotlivých oddelení
14.45 – 15.00   olovrant, 2. odchod domov 14.50 – 15.00 /Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany/
15.00 – 15.30   písomná príprava na vyučovanie a čítanie
15.30 – 16.00   didaktické hry, 3. odchod domov 15.45 – 15.55
16.00 – 17.00   dlhá služba v ŠKD /1. a 4. ročník - 1.A, 2. a 3. ročník - 1.B, po 16.30 hod. sú deti v 1.A/

Rozdelenie oddelení

Oddelenie Vychovávateľka
1.   Bc. Forraiová Adriána
2.   p. Kundrátová Alena
3.   p. Bočkoriková Anna
4.   p. Eliášová Monika
5.   p. Petriková Miroslava
6.   p. Sujová Mária - vedúca ŠKD
7.   Mgr. Eštoková Martina

Poplatok za ŠKD

Mesačný poplatok za ŠKD: 11€

Číslo účtu pre úhradu platieb za ŠKD:  SK02 5600 0000 0005 0404 6002 
Prima banka Slovensko, a. s. má pridelený BIC kód: KOMASK2X
Označenie banky: PKBA