Dokumenty

Školský klub detí

Režim dňa

Čas Činnosť
6.00 – 7.40   príchod do rannej ŠKD /1.A a 1.B trieda/
7.40 – 7.50   odprevádzanie žiakov do šatní a tried
11.40 – 13.30   obed podľa rozpisu, odpočinková činnosť, hry na oddelení
13.00  – 14.00   pobyt vonku, vychádzky, rekreačná činnosť, 1. odchod domov 14.00 –14.10
14.00 – 14.45   záujmová činnosť podľa plánu jednotlivých oddelení
14.45 – 15.00   olovrant, 2. odchod domov 14.50 – 15.00 /Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany/
15.00 – 15.30   písomná príprava na vyučovanie a čítanie
15.30 – 16.00   didaktické hry, 3. odchod domov 15.45 – 15.55
16.00 – 17.00   dlhá služba v ŠKD /1. a 4. ročník - 1.A, 2. a 3. ročník - 1.B, po 16.30 hod. sú deti v 1.A/

Rozdelenie oddelení

Oddelenie Vychovávateľka
1.   Eliášová Monika
2.   Petríková Miroslava
3.   Bc. Forraiová Adriána
4.   Sujová Mária
5.   Bočkoriková Anna
6.   Mgr. Mezeiová Marcela
7.   Norková Eleonóra

Poplatok za ŠKD

Mesačný poplatok za ŠKD: 11€

Číslo účtu pre úhradu platieb za ŠKD:  SK02 5600 0000 0005 0404 6002 
Prima banka Slovensko, a. s. má pridelený BIC kód: KOMASK2X
Označenie banky: PKBA