Dokumenty

Rada školy pri ZŠ na Tomášikovej 31 v Košiciach

Zloženie Rady školy

Priezvisko a meno Funkcia
  1. Mgr. Rogovský Martin   zástupca zriaďovateľa
  2. Mgr. Sadovská Mária   zástupca zriaďovateľa
  3. Ing. Tomášová Mária   zástupca zriaďovateľa
  4. Mgr. Gibóda Marcel   zástupca zriaďovateľa
  5. Mgr. Csontosová Júlia   zástupca pedagogických zamestnancov
  6. Ing. Keblušková Daša   zástupca pedagogických zamestnancov
  7. Ing. Havrišová Martina   zástupca nepedagogických zamestnancov
  8. Bugorčíková Monika   zástupca rodičov
  9. Ing. Bekiaris Kosmas   zástupca rodičov
  10. Doc. PhDr. Javor Martin PhD.   zástupca rodičov
  11. Ing. Sovová Eva   zástupca rodičov


Zasadnutia Rady školy

20.03.2014
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy, konaného dňa 20.03.2014.
Program:
                1. Otvorenie, privítanie členov Rady školy
                2. Výročná správa RŠ za rok 2013
                3. Prejednanie medializovaného prípadu šikanovania na ZŠ Tomášikova 31
                4. Diskusia
                5. Uznesenie
                6. Záver
                Mgr. Júlia Csontosová - predseda Rady školy

Vyhlásenie zo zasadnutia Rady školy

22.10.2013
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy, konaného dňa 20.03.2014.
Program:
                1. Otvorenie, privítanie členov Rady školy
                2. Informácie pani riaditeľky o pridelených financiách
                3. Diskusia
                4. Uznesenie
                5. Záver
                Mgr. Júlia Csontosová - predseda Rady školy