Voľné pracovné miesta na našej škole

Vychovávateľ/ka v Školskom klube detí

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: 
Základná škola  
Tomášikova 31
040 01 Košice

Kategória voľného pracovného miesta: 
vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady: 
úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru 

Požadované doklady: 
žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis 

Iné požiadavky: 
- doklad o bezúhonnosti, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- zdravotná a duševná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka
- kópie dokladov o vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Nástup do zamestnania: 
Voľné pracovné miesto od:                 01.09.2017

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2018

Informácie na tel.:  055/ 633 18 03
e-mail: zstomobsatnikova@gmail.com,  zstomke31@gmail.com

Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu školy, emailom, alebo osobne do 07.08.2017 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. 

V Košiciach  31.07.2017

 

    PaedDr. Renáta Obšatníková
                    riaditeľka školy