Plavecký výukový bazén


Takto začíname .......

Prevcičujeme a zdokonaľujeme .......

.......a sú z nás skvelí plavci


 

Pravidlá správania sa vo vodnom prostredí

Je bezpodmienečne nevyhnutné mať na zreteli, že pred a pri samotnom pohybe vo vode je potrebné klásť dôraz hlavne na bezpečnosť. Vyučujúci v rámci organizačnej hodiny, ale aj počas celého procesu oboznámi žiakov s nasledovnými výchovno - bezpečnostnými pokynmi:

 1. Pred vstupom do vody použi WC, podľa možností sa celý poumývaj mydlom a osprchuj sa studenou vodou. Sprcha vyvoláva močopudný reflex a má tiež otužovaciu funkciu.Zabezpeč rozohriatie organizmu plaveckou rozcvičkou na suchu, vo vode a krátkym rozplávaním
 2. Keď vyjdeš z vody, osprchuj sa najprv teplou a potom chladnejšou vodou. Studená voda zužuje póry na pokožke, čím sa znižuje potenie pri obliekaní. Sprchovanie je súčasťou zdravotnej prevencie. Po osprchovaní si vysuš vlasy, utri uši a z plavárne odíď primerane oblečený - až po chvíli. Nechoď do vody, ak si prechladený, ak kašleš a máš nádchu, aby si neškodil sebe a nenakazil druhých.
 3. Podľa možností aspoň hodinu pred plávaním nejedz.
 4. Ak chceš vedieť aspoň rekreačne plávať, musíš sa učiť plávať aspoň dvoma plaveckými spôsobmi, a aj iba nohami a iba pažami. Musíš zvládnuť celkovú súhru s dýchaním. Stále sa kontroluj, aby si plával správne. Pokús sa naučiť plávať aj súpažný znak.
 5. Ak máš ambície stať sa dobrým plavcom, musíš veľa plávať kraulom i ostatnými plaveckými spôsobmi. Cvičiť na suchu, posilňovať a behať, zdokonaľovať sa pravidelným tréningom.
 6. Je správne vedieť pomôcť unavenému plavcovi. Uvedom si však, že topiaci sa je veľmi nebezpečný i pre výborného plavca. Ak môžeš, rýchlo privolaj odbornú pomoc. Osobným pokynom dbaj na pokyny vodnej záchrannej služby SČK.
 7. Neskáč do plytkej a neznámej vody na hlavu! Nepreceňuj svoje sily! Plávaj len tak ďaleko, aby si mohol doplávať späť. Sily rýchlo ubúdajú v studenej vode, vo vlnách a vo vodnom prúde. Ak si trúfaš plávať na dlhšie vzdialenosti na otvorenej ploche, tak výlučne len v skupine dobrých plavcov.
 8. Plávaj len vo vyhradených priestoroch. Do vody nevstupuj náhle, rozhorúčený a nie skokom, bez príslušnej prípravy - ochladenia.
 9. Sleduj signály vodnej záchrannej služby. Biela vlajka - ok. Červená vlajka - ostražitosť. Čierna vlajka - plávanie zakázané.

Na plavárni je zakázané

 1. Neprístojné správanie, ktoré ohrozuje osobnú bezpečnosť
 2. Vzájomne sa potápať, naháňať, hádzať spolužiakov do vody
 3. Skákať do vody bez pokynov učiteľa
 4. Znečisťovať vodu a ostatné priestory plavárne
 5. Brať si so sebou jedlo, žuvačku
 6. Opustiť priestory plavárne bez vedomia zodpovedného pedagóga

Žiaci sú povinní dodržiavať zásady slušného a bezpečného správania, chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov a rešpektovať usmernenia učiteľa na predchádzanie úrazom.

VŠETCI ŽIACI BUDÚ SO ZÁSADAMI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA OBOZNÁMENÍ PRED ZAČATÍM ZPV!!!