Dokumenty

Školská jedáleň

Tel. číslo: 055/ 63 32 271

Cena obeda na I. stupni: 1,01€
Cena obeda na II. stupni: 1,09 €
Cena mliečnej desiaty: 0,40€
Forma platenia: šekom, bankovým prevodom

Odhlásenie dieťaťa z obeda:
1. telefonicky: 1 deň vopred do 8.00 hod.
/v prípade náhleho ochorenia – ráno do 8.00 hod./
2. elektronicky: cez záložku jedáleň IZK

Číslo účtu pre úhradu platieb za stravu v šk. jedálni: SK63 5600 0000 0005 0404 8008
Prima banka Slovensko, a. s. má pridelený BIC kód: KOMASK2X
Označenie banky: PKBA