Harmonogram rodičovských združení

Dátum Čas Cieľ
19.09.2019 16.30   plenárne RZ
21.11.2019 16.30   informatívne RZ
23.01.2020 16.30   informatívne RZ
23.04.2020 16.30   informatívne RZ
04.06.2020 16.30   konzultácie

Harmonogram pedagogických rád

Dátum Čas Cieľ
september 2019     Zákon 245/2008/nový školský zákon
  Školský vzdelávací program
  Výchovný program ŠKD
  Výchovný program CVČ
  Plán práce školy
  Plán práce CVČ
  Školský poriadok
  Organizačný poriadok
  Pracovný  poriadok
  Vnútorné smernice
27.11.2019 14.30   I. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
22.01.2020 14.00   Klasifikačná porada za I. polrok šk. r. 2019/2020
22.04.2020 14.30   II. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
24.06.2020 14.00   Klasifikačná porada za II. polrok šk. r. 2019/2020
01.07.2020 08.00   Vyhodnocovacia porada za šk. r. 2019/2020