Harmonogram rodičovských združení

Dátum Čas Cieľ
11.09.2018 16.30   informatívne RZ
27.09.2018 16.30   plenárne RZ
22.11.2018 16.30   informatívne RZ
24.01.2019 16.30   informatívne RZ
25.04.2019 16.30   informatívne RZ
06.06.2019 16.30   konzultácie

Harmonogram pedagogických rád

Dátum Čas Cieľ
september 2018 08.30   Zákon 245/2008/nový školský zákon
  Školský vzdelávací program
  Výchovný program ŠKD
  Výchovný program CVČ
  Plán práce školy
  Plán práce CVČ
  Školský poriadok
  Organizačný poriadok
  Pracovný  poriadok
  Vnútorné smernice
22.11.2018 14.30   I. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
23.01.2019 14.00   Klasifikačná porada za I. polrok šk. r. 2018/2019
24.04.2019 14.30   II. hodnotiaca porada
  Adaptácia žiakov 1. a 5. ročníka vo VVV procese
24.06.2019 14.00   Klasifikačná porada za II. polrok šk. r. 2018/2019
01.07.2019 08.00   Vyhodnocovacia porada za šk. r. 2018/2019