Dokumenty

Centrum voľného času

V školskom roku 2019/2020 budú záujmové útvary združené
v CENTRE VOĽNÉHO ČASU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE,
TOMÁŠIKOVA 31, 040 01 KOŠICE

Koordinátorom CVČ je Mgr. Miroslava Hríbová (ZRŠ II. stupňa).

Kontakt:
telefón: 055/ 633 18 03
email: zstomhribova@gmail.com

Dokumentácia CVČ sa nachádza u riaditeľky školy a na stránke školy v sekcii CVČ.

Čísla účtov pre úhradu platieb za CVČ: SK02 5600 0000 0005 0404 6002
Prima banka Slovensko, a.s. má pridelený BIC kód: KOMASK2X
Označenie banky: PKBA

Pri platbách uvádzajte:
Variabilný symbol: 1920
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa, trieda
Splatnosť: do 15. dňa mesiaca